Предстоящо ОС на КККБ на 18/12/2010г

  • Общо събрание на Кане Корсо Клуб България

    Управителният съвет на сдружение „Кане Корсо Клуб България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 18.12.2010 г. в 17 ч. в заведението на ъгъла на улиците Пиротска и Константин Величков (с вход откъм улица Пиротска) при следния дневен ред:

    1. отчет на управителния съвет за 2010 г.;
    2. предложения за промяна на състава на управителния съвет;
    3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.