Годишно ОС на КККБ проведено 11.04.2013г

 • НА ВНИМАНИЕТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАНЕ КОРСО КЛУБ БЪЛГАРИЯ  Управителният Съвет на Сдружение "Кане Корсо Клуб България "гр.София ,на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свика редовно годишно общо събрание на 11 април 2013 г.,което се проведе от 12ч. в София , ул."Княз Бирис "№73 ( www.zala73.com )при следния дневен ред:

      

  1. Отчет на Управителният съвет за 2012 година

  2.Разискване на други въпроси.  При липсата на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  Протокола от събранието ще бъде достъпно в рамките на 1 месец ТУК

  15.04.2013 София

  Диана Русева
  Председател на УС на Кане Корсо