ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КККБ №2 от 28/12/2012

 • Днес: 29.12.2012 г. се проведе заседание на УС на КККБ при следния дневен ред и се взеха следните решения 

  1. Определяне на ветеринарни лекари, които да издават сертификат за тазобедрена дисплазия на територията на РБългария, признат от КККБ , както и клиники, които в помощ на изброените ветеринарни лекари могат да извършват самото рентгенографско изследване ,а заключението остава за изброените ветеринари .

  РЕШЕНИЕ: Вет. лекари издаващи сертификат за тазобедрена дисплазия са:

  - Централна Ветеринарна Клиника- София :д-р Златинов ,д-р Василев

  - Клиника Син Кръст- София :д-р Георгиев

  Клиники в помощ извършващи рентгенографско изследване са:

  - ОВК – Варна

  - Санивет – В. Търново

  - Заравет – Пловдив

  - Амивет – София.

  2. Определя критерий за получаване на сертификат - КЛУБЕН РАЗВЪДНИК.

  РЕШЕНИЕ:Критерийте за получаване на сертификат за КЛУБЕН РАЗВЪДНИК са:

  - Собственикът на развъдника да е член на КККБ, да е изряден в задълженията си към клуба, да е член не по-малко от две години в КККБ без да е прекратявано членството му.

  - Собственикът на развъдника да притежава поне три кучета от породата кане корсо италиано ,като минимум две от тях трябва да са женски кучета и в разплодна възраст определена от регламента за развъдна дейност на КККБ.

  - Собственика на развъдника да положил и издържал изпит за познаване на стандарта на породата Кане Корсо Италиано пред не по-малко от двама клубни съдии на КККБ. Определя се такса за явяване на изпит за познаване на стандарта - 50 лв/ петдест лева/.

  3. Определя критерий за получаване на сертификат - КЛУБЕН РАЗПЛОДНИК :

  РЕШЕНИЕ:Критерийте за получаване на сертификат за КЛУБЕН РАЗПЛОДНИК са :

  - Да е куче в репродуктивна зрялост определена от правилника за развъдна дейност на КККБ:

  - Да е собственост на КЛУБЕН РАЗВЪДЧИК на КККБ

  - Кучето трябва да е получило пет отлични оценки от изложби с ранг CAC или CACIB

  - Кучето трябва да е получило две оценки от специализирани изложби със средноаритметичен успех Мн. Добър

  - Да притежава сертификат за тазобедрена дисплазия, признат от КККБ със степен А, B или C.

  - Куче с титла Интер Шампион и сертификат за дисплазия получава автоматично сертификат за КЛУБЕН РАЗПЛОДНИК.

  4. Определя критерий за получаване на сертификат - КЛУБНО КУЧИЛО.

  РЕШЕНИЕ:Критерийте за получаване на сертификат за КЛУБНО КУЧИЛО са:

  - Собственик на кучилото е КЛУБЕН РАЗВЪДНИК

  - Кучило при което поне един от родителите е КЛУБЕН РАЗПЛОДНИК, ако другото куче от връзката куче не е КЛУБЕН РАЗПЛОДНИК трябва да има поне три отлични оценки от изложби с ранг CAC или CACIB, както и изследване за тазобедрена дисплазия – сертификат от ветринарен лекар определен от КККБ за територията на Р България,а ако е чуждестранно куче от съответната местна киноложка федерация

  - Развъдчика трябва да е спазил стриктно Правилника и Регламента за развъдна дейност на КККБ.

  Мотивация за взетите решенията от точка 2, точка 3 , точка 4 :

  Въвеждането на сертификатите нямат формата на рестриктивно решение срещу желанията на клубните членове и развъдчици от България да участват в клубната работа или развъждането на породата Кане Корсо Италиано. Целите на взетите решения са : стимулиране целенасоченото развъждане на породата ККИ , повишаване изискванията към екземплярите допускани в разплод ,завишаване киноложката култура на развъдчиците, стимулиране участието на собствениците на ККИ в киноложките изложения с цел оценка на развъдната дейност, оценка на младите и възрастни екземпляри от популацията на Кане Корсо Италиано в България.

  Покриването на изискванията за сертификатите КЛУБЕН РАЗВЪДНИК, КЛУБЕН РАЗПЛОДНИК и КЛУБНО КУЧИЛО единствено ще поощри отговорната работа на клубните членове и техните успехи в посоката развъждане на породата,като придобият правото да бъдат удостоени с тези сертификати. УС на клуба приветства всяко шредложения на членовете си за вдигане авторитета на КККБ като стожер на породата Кане Корсо Италиано в България с цел запазване на прекрасните й черти .

  5. Насрочване на клубна специализирана изложба за 2013 г.

  РЕШЕНИЕ: Да отправи покана до съдия Гвидо Вандони / Италия/, експерт по породата Кане Корсо Италиано за отсъждането на КЛУБНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА и провеждането на семинар по породата Кане Корсо Италиано в началото на месец Април.

  6. УС бе запознат с жалба от Димитър Русев за поведението на Йордан Карагьозов към членове на клуба и симпатизанти в интернет пространството

  РЕШЕНИЕ: УС наказва Йордан Карагьозов с „Предупреждение за изключване” за продължаващо обидно и нелоялно отношение в интернет към членове и симпатизанти на КККБ.

  7. Определяне на клубни съдии по породата Кане Корсо Италиано по регламента на БРФК.

  РЕШЕНИЕ: УС на КККБ определя за клубни съдии по породата Кане Корсо Италиано:

  - Даяна Александрова Русева

  - Димитър Николаев Джуров

  - Димитър Стоянов Русев

  - Владимир Ангелов Миленков

  УС отменя всички предходни решения на УС на КККБ за клубни съдии.

  8. Промяна на размерът на членския внос:

  РЕШЕНИЕ:Годишният членски внос смятано от 01.01.2013 г. е в размер на 50 лв/ петдесет лева/ , дължим е за цяла календарна година, независимо от датата на добиване на статут Член.

  29.12.2012 г.                                                     Председател на УС: Дияна Русева

                                                                          Зам. Председател на УС: Владимир Миленков

                                                                          ОРД: Димитър Джуров